ZAgozd

Za gozd – za nas. Aktivacija civilne družbe in zastopanje javnega interesa v novi slovenski gozdni zakonodaji

Zakaj projekt Za gozd?

Slovenija je dežela gozdov, saj ti pokrivajo skoraj 60 % njenega območja. Poleg velike gozdne površine pa so naši gozdovi tudi med najbolje ohranjenimi v Evropi. O dobri ohranjenosti priča podatek, da je več kot 50 % slovenskih gozdov vključenih v omrežje Natura 2000 ali zavarovana območja. Kljub temu pa vedno večji gospodarski pritiski ogrožajo obstoj gozdov,  kot jih danes poznamo pri nas. V naslednjih nekaj mesecih bo slovensko gozdarstvo na prelomnici, saj bo leta 2015 potekala prenova Zakona o gozdovih, ki predstavlja podlago in okvir za upravljanje z našimi gozdovi. Obstaja velika grožnja, da bo brez sodelovanja ozaveščene javnosti in nevladnih organizacij pri pripravi nove zakonodaje s tega področja, v novem Zakonu o gozdovih privatni interes kapitala prevladal nad javnim interesom. Privatne gozdarske družbe, ki imajo trenutno koncesije za izkoriščanje državnih gozdov, namreč državni les odkupujejo po izredno nizki ceni. Koncesije za izkoriščanje državnih gozdov se iztečejo v letu 2016 in velika gozdarska podjetja se po svojih najboljših močeh trudijo, da bi jim nova zakonodaja še naprej omogočala izkoriščanje državnih gozdov in prinašala velike dobičke. Slovenska kultura je bila v preteklosti močno zaznamovana z gozdom in gozdarstvom. Danes se državljani vse premalo zavedamo vrednosti tega naravnega vira, ga ne prepoznavamo kot pomembne komponente slovenske krajine oz. kot priložnosti za alternativne vire zaslužka (npr. ekoturizem, nabiranje gozdnih plodov, rekreacijska infrastruktura v gozdu).

Cilji in aktivnosti

V projektu nameravamo povečati vpliv civilne družbe pri sprejemanju nove gozdne zakonodaje in s tem zagotoviti sonaravno upravljanje z gozdom, v katerem bodo zagotovljene vse funkcije gozda, ki so v javnem interesu.

Cilji:

 • Ozaveščati slovensko javnost o vrednosti različnih funkcij slovenskih gozdov in informirati o aktualnem političnem dogajanju
 • Omogočiti širok in transparenten civilni dialog o prihodnosti upravljanja s slovenskimi gozdovi
 • Aktivna mreža Koalicija za gozd, v kateri se oblikujejo strokovno  podkovani predlogi, ki so v javnem interesu in s poudarjeno naravovarstveno  komponento

Aktivnosti:

 • D2 Informiranje in obveščanje javnosti o projektu:

Preko medijev in spletne strani bomo informirali slovensko javnost o aktualnem dogajanju na področju spreminjanja gozdne zakonodaje, obenem pa promovirali slovenske gozdove kot del slovenske identitete. Na poljuden način bomo približali prednosti trajnostnega in sonaravnega upravljanja z gozdom. Ta akcija naslavlja širšo javnost, da bo lahko v procesu novelacije gozdarske zakonodaje prepoznala vrednost gozda kot naravnega vira nacionalnega pomena ter razumela in podprla predloge, ki še naprej zagotavljajo trajnostno in sonaravno upravljanje z gozdom in tako zaščitila javni interes.

Pripravili in izpeljali bomo informativno in izobraževalno kampanjo za promocijo ekološke, socialne in ekonomske funkcije gozdov ter trajnostnega in sonaravnega upravljanja z gozdom. Namen je izboljšati poznavanje in izboljšati odnos javnosti do gozda kot naravnega vira nacionalnega pomena. Kampanjo bomo pripravili na podlagi rezultatov javnomnenjske raziskave (akcija D3), v kateri bomo identificirali šibke točke v poznavanju slovenskih gozdov in upravljanja z njimi.

Uporabili bomo naslednje načine informiranja;

 • Odnosi z mediji: sporočila za medije in tiskovna konferenca ob ustanovitvi Koalicije za gozd
 • Projektna stran bo vsebovala moderirani forum, ki bo omogočal možnost odgovorov na vprašanja v zvezi z gozdom in gozdarstvom, ter redne novice
 • V sodelovanju z mrežo Plan B bomo organizirali posvet: Gozd kot javni interes – kaj je in kako ga zastopamo?
 • D3 Analiza stališč slovenske javnosti do gozda in upravljanja z njim:

Reprezentativna raziskava javnega mnenja bo služila dvema namenoma. Prvič, analiza pomanjkljivosti v znanju bo služila za usmerjeno informacijsko kampanjo z namenom izboljšanja poznavanja  pomena  različnih funkcij gozdov v slovenski javnosti in identifikacij napačnih prepričanj o stanju gozdov. Drugič, pokazala bo področja podpore in nestrinjanja glede različnih možnosti upravljanja z gozdovi iz vidika splošne javnosti. Rezultati bodo obravnavani v Koaliciji skupaj s strokovnim mnenjem in podani kot predlogi za upravljanje odločevalcem. V reprezentativno raziskavo (vsaj 400 anketirancev) javnega mnenja bomo vključili vse polnoletne prebivalce Slovenije. S prvo obsežno raziskavo na to temo v Sloveniji bomo pridobili zanesljive podatke o odnosu državljanov do gozda in upravljanja z njim.

 • D4 Ustanovitev in opredelitev Koalicije za gozd:

Projekt bo omogočil povezovanje naravovarstvenih in trajnostno naravnanih nevladnih organizacij, ki bodo lahko enotno zagovarjale javni interes v procesu novelacije gozdarske zakonodaje. Cilj koalicije je podpirati trajnostne in sonaravne gozdarske prakse in preprečevati sprejemanje zakonov ter podzakonskih aktov, ki bi škodovali javnemu interesu in varstvu narave.

Namen uradne ustanovitve in opredelitve Koalicije za gozd je graditi na že postavljenih temeljih, ki segajo v začetek leta 2013. Koalicija za konkretnejši in vidnejši nastop v javnem in političnem prostoru potrebuje definirano poslanstvo in pravila ter organe odločanja, ki bodo povečali njeno odzivnost in stabilnost.

 • D5 Politična aktivnost koalicije:

Koalicija ima namen sodelovati v uradnih delovnih skupinah v procesu novelacije slovenske gozdne zakonodaje, ki bo prenovljena do leta 2016 in v nadaljnih procesih sprejemanja podzakonskih aktov ter spremljati njihovo izvajanje.

Odzivanje na aktualne dogodke. Koalicija za gozd bo z javno objavljenimi izjavami zagovarjala javni interes pri temah, povezanih z gozdom in gozdarstvom. Takšno oglašanje je resnično potrebno, saj javni interes na tem področju do zdaj ni bil ustrezno zastopan.

Participacija članov Koalicije v strokovnih skupinah, ki sodelujejo pri sprejemu nove zakonodaje. Člani Koalicije, ki že ali pa bodo v prihodnosti sodelovali v strokovnih telesih pristojnega ministrstva bodo aktivno zastopali javni interes na področju nove gozdne zakonodaje.

»Watchdog« vloga pri sprejemu nove zakonodaje – obveščanje javnosti. Koalicija za gozd bo s pomočjo instrumentov civilne družbe (npr. orodje za peticije Tretji člen) zagotavljajo, da se nova gozdna zakonodaja ne sprejema mimo pozornosti javnosti in civilne družbe.

 • D6 Priprava predlogov sprememb nove zakonodajne ureditve:

Smernice za razvoj organiziranosti slovenske gozdne zakonodaje in predloge sprememb Zakona o gozdovih bomo pripravili skozi raziskovalno delo ter širok in odprt proces vključevanja strokovnjakov (znotraj in izven Koalicije za gozd), zainteresirane javnosti ter predstavnikov interesnih skupin. Predvidoma bomo za ta proces potrebovali tri moderirane delavnice. Končno verzijo predlogov bomo v primerno pravno obliko postavili ob pravni podpori strokovnjakov iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC. Predlogi sprememb bodo objavljeni na spletni strani in posredovani medijem v medijski izjavi.

Koalicija za gozd

Koalicija za gozd deluje od leta 2013 dalje in povezuje organizacije ter posameznike, ki se zavedajo pomena gozdov za trajnostni razvoj Slovenije v dobrobit vseh njenih prebivalcev ter ohranjanja biotske raznovrstnosti.
Koalicija se zavzema za:

 • prepoznavnost celovitega družbenega pomena gozdov v javnosti;
 • transparentnost procesa novelacije gozdne zakonodaje ter široko javno razpravo;
 • okrepljeno vlogo ekoloških in splošno-koristnih funkcij gozda v novelirani zakonodaji;
 • dejansko uveljavitev sprejetih načel o trajnostnem, sonaravnem in mnogonamenskem upravljanju z gozdovi (podzakonski akti, javna gozdarska služba);
 • pravične koncesije za upravljanje z državnim gozdom;
 • gozd, v katerem lahko v polni meri potekajo naravni procesi in se zagotavlja celovit nabor ekosistemskih storitev (območja brez gospodarjenja, ohranjanje biotske raznovrstnosti, javni gozd v službi izpolnjevanja obveznosti države v zvezi z varstvom narave);
 • ohranitev gozdov v podnebnih spremembah;
 • reševanje problemov lesnopredelovalne industrije neodvisno od gospodarjenja z gozdom.

Koordinacija koalicije poteka v okviru projekta ZAgozd.

Članice koalicije:
– Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Kontakt: Renata Karba, info@umanotera.org

Ustanovna listina Koalicije za gozd (posodobi)

Projektni partnerji:

Untitled-UMANtrs
Untitled-pic_trs

Podprto s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009-2014:

EEA-Grants---JPG2
Norway-Grants---JPG2

Povezave

GRADIVA
http://dinaricum.si/portfolio_page/projekt-za-gozd-za-nas/