Vključevanje v upravljanje z velikimi zvermi

Pri varstvu vrst gre običajno za iskanje kompromisa med potrebami in zahtevami prostoživečih živali ter potrebami, pričakovanji in zahtevami ljudi. To je razmeroma enostvno, kadar gre za živali, ki nimajo zahtev po velikh območjih ali posebnih virih. Težje je pri živalih, ki so v konfliktu s človekom.

V društvu Dinaricum, ki ima status društva, ki deluje v javnem interesu in ima pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih, se že več let redno vključujemo v procese upravljanja z velikimi zvermi v Sloveniji. Pri tem opozarjamo na napake pri upravljanju in načrtovanju upravljanja z velikimi zvermi ter poskušmo na konstruktiven način izboljšati ohranjanje velikih zveri ter sobivanje ljudi in živali. Pri tem se opiramo izključno na strokovno utemeljene argumente.

Predstavnik društva Dinaricum je skupaj s predstavniki vladnih organizacij, društev za zaščito živali, lovskih organizacij, živinorejskih organizacij in drugih interesnih skupine vključen v Delovno skupino za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi in se vsako leto odzovemo povabilu Ministrstva RS za kmetijstvo in okolje na zasedanje skupine, kjer s strokovnimi argumenti opozarjamo na napake in nedoslednosti pri upravljanju z velikimi zvermi in načrtovanju tega upravljanja.

V okviru strokovnega dela društva Dinaricum tudi redno pripravljamo strokovna mnenja v povezavi z odstrelom velikih zveri in pripombe na dokumente o upravljanju z velikimi zvermi, ki jih objavljajo vladne organizacije. Te dokumente tudi vsakič javno objavimo na naši spletni strani.

Povezave do dokumentov pripravljenih v zadnjih letih pridejo kmalu.

POSODOBI BESEDILO IN DOPOLNI
Vklučitev v interesno skupino MOP za spremljanje politike v zvezi z velikimi zvermi (2019, predstavnik Žan Kuralt)

vstavi foto: volk, medved, ris