Sprejet Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave

 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je 16. oktobra v Uradnem listu RS objavilo spremembe Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave.

Pravilnik je nastal na osnovi vsebinske podlage strokovnega predloga Zavoda za gozdove Slovenije ter mnenja Zavoda RS za varstvo narave. Predlog je nato obravnavala strokovna komisija za velike zveri, ki so jo sestavljali predstavniki Biotehniške fakultete, Zavoda za gozdove, Zavoda RS za varstvo narave, Veterinarske fakultete, Agencije RS za okolje in Lovske zveze Slovenije ter delovna skupina, v kateri so poleg članov strokovne komisije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Državnega sveta RS tudi predstavniki ključnih deležnikov – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice, Društvo proti mučenju živali Trbovlje, Društvo za zaščito živali Ljubljana in Društvo Dinaricum.

Rjavi medved in volk sta v Sloveniji in EU zavarovani vrsti, zato je aktivno poseganje v populacijo možno le v omejenem obsegu in pod posebnimi pogoji, ki zagotavljajo, da se zaradi posega ne poslabša ugodno stanje ohranjenosti vrst. Pravilnik v načrtovalskem obdobju od 1. oktobra 2015 do 30. septembra 2016 predvideva odvzem 109 rjavih medvedov in 7 volkov. Nastal je kot konsenz med različnimi interesnimi skupinami. V Društvu Dinaricum smo predlog pravilnika podprli, saj si prizadevamo za dolgoročno ohranjanje zaščitenih vrst na nivoju celotne populacije in verjamemo, da je upoštevanje mnenj različnih interesnih skupin ter iskanje konsezna pri pripravi tovrstnih dokumentov prava pot za doseganje cilja.

Pravilnik sicer narekuje odstrel 89 medvedov, večina se bo izvedla na območju njihovega osrednjega življenjskega prostora (Kočevsko-Belokranjsko LUO in Notranjsko LUO). Višje število odstreljenih živali je predvideno v loviščih, kjer pogosteje prihaja do konflikov med medvedom in ljudmi. Odstrel se bo v osrednjem območju življenjskega prostora medvedov prednostno izvedel v pasu približno 1,5 km okoli naselij, kjer se osebki pogosto pojavljajo oziroma se tam dalj časa zadržujejo in na lokacijah, kjer pogosteje prihaja do škodnih primerov. Preostalih 20 osebkov, ki jih pravilnik načrtuje v odvzemu, so predvidene izgube iz populacije (npr. smrtnost v prometu).

Tudi pri upravljanju s populacijo volka pravilnik predvideva prostorsko razporeditev odvzema (Kočevsko-Belokranjsko in Novomeško LUO 3 volkovi, Notranjsko LUO 2 volka ter Zahodno kraško in Primorsko LUO po 1 volk), pri čemer se pri izvedbi odstrela upoštevajo tudi druge izgube (npr. povozi, krivolov). Odstrel se bo prednostno izvajal tam, kjer je največ primerov škodnih dogodkov, ki jih povzročijo volkovi. V primeru ponavljajočih škod se mora odstrel praviloma izvesti na ali v neposredni bližini pašnikov. Usmerjen mora biti na manjše živali v tropu. Tako bo zagotovljeno varovanje strukture tropov, saj so manjše živali praviloma tudi mlajše in niso del vodilnega para. Z odstrelom teh živali zmanjšamo velikost tropa in dolgoročno tudi število volkov, ki iščejo nov teritorij, ne izzovemo pa potencialnega razpada tropa. Volkulja, ki vodi mladiče, poležene v istem letu, se praviloma ne lovi.

V kolikor število odvzetih odraslih volkov (starih 2 leti ali več) doseže 3 osebke (ne glede na način odvzema), se odstrel takoj zaključi. Po tem je mogoč le še izjemen odstrel volkov, katerega višina pa se smiselno prenese v prihodnje načrtovalsko obdobje.

Pravilnik je dokument, ki upravljanje z rjavim medvedom in volkom obravnava mnogo bolj kompleksno, kot so to povzeli nekateri mediji. Ker posega na področje varovanja karizmatičninih živalskih vrst, sprejetje pravilnika vsako leto izzove številne čustvene odzive med zagovorniki in nasprotniki upravljanja s populacijami velikih zveri. V društvu Dinaricum spoštujemo mnenje vsakega posameznika, vendar želimo, da izmenjava mnenj poteka strpno in na osnovi argumentov. Verjamemo, da je to najboljši način za izpolnjevanje našega poslanstva – strokovnega in odgovornega ravnanja z naravo.